Användarvillkor för tjänsten Cloocast

Inledning

Tack för att du använder Cloocast-plattformen och dess produkter, tjänster och funktioner (tillsammans kallade 'Tjänsten').

Vår tjänst

Med Tjänsten kan du upptäcka, köpa, boka och webbstreama utbildningar och till dem förenliga produkter och dokument. Tjänsten är en distributionsplattform för både professionella och amatörutbildare där de kan sälja och distribuera sin produkt till sina kunder, säkert och skyddat.

Tillhandahållare av Tjänsten

Tjänsten tillhandahålls inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av Cloocast AB med säte i Halmstad, Sverige.

Tillämpliga villkor

Din användning av Tjänsten omfattas av följande villkor, Cloocasts personuppgiftspolicy, Sekretess och Upphovsrättspolicyerna (sammantaget ”Avtalet”). Ditt Avtal med oss omfattar också Policyerna för annonsering på Cloocast om du tillhandahåller annonsering eller sponsring eller inkluderar betald marknadsföring.

Läs noga igenom Avtalet och se till att du är införstådd med informationen häri. Om du inte förstår Avtalet eller inte godkänner någon del av det får du inte använda Tjänsten.

Vem får använda Tjänsten?

Ålderskrav
Du kan använda Tjänsten om du är över 18 år.

Företag
Om du använder Tjänsten genom ett företag eller organisation intygar du för oss att du har behörighet att agera på företagets eller organisationens vägnar, och att denna godkänner detta Avtal.

Din användning av Tjänsten

Innehåll på Tjänsten
Innehållet på Tjänsten inkluderar rörligt media, ljud (t.ex. musik och annat ljud), grafik, foton, text (som kommentarer och skript), varumärkesmaterial (som handelsnamn, varumärken, tjänstmärken och logotyper), interaktiva funktioner, programvara, statistik samt annat material (sammantaget ”Innehåll”). Innehåll levereras till Tjänsten och distribueras av våra användare, och Cloocast tillhandahåller värdtjänster för sådant Innehåll. Personen eller rättssubjektet som lägger Innehåll till Tjänsten är också ansvarig för det. Om du ser Innehåll som du anser inte uppfyller dessa villkor, till exempel genom att bryta mot lagen, kan du rapportera det till oss.

Konto på Cloocast
Du kan använda delar av Tjänsten, som att bläddra, titta på förhandsvisningar (teasers) och söka efter Innehåll, utan att ha ett konto. För att lägga upp material och sälja via plattformen eller för att köpa och streama material behöver du ha ett konto. Skydda ditt Cloocast-konto genom att hålla lösenordet hemligt.

Dina uppgifter
I vår personuppgiftspolicybeskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din sekretess när du använder Tjänsten.

Ditt innehåll
Du får inte ladda upp material som kan uppfattas som stötande, diskriminerande, religiöst eller politiskt. Cloocast går igenom allt innehåll som laddas upp av dig på Tjänsten för att säkerställa att materialet inte bryter mot Cloocasts användarvillkor för innehåll, databehandling och upphovsrätt innan det görs tillgängligt för försäljning.

Behörigheter och begränsningar
Du kan använda Tjänsten i den utsträckning den är tillgänglig för dig, förutsatt att du följer detta Avtal och gällande lagstiftning. Du får även bädda in och spela upp Cloocast-material på din egen webbsida genom att använda den inbäddade spelaren Cloocast erbjuder.

Det finns dock vissa begränsningar för din användning av Tjänsten. Du får inte:

1) olovligen använda, återskapa, ladda ned, distribuera, överföra, sända, visa, sälja i andra hand, licensiera, ändra, modifiera eller på annat sätt använda någon del av Tjänsten eller något Innehåll utan respektive rättighetsinnehavarens tillåtelse, eller vad som är tillåtet enligt gällande lag

2) kringgå, inaktivera, agera bedrägligt eller på annat sätt störa Tjänsten (eller försöka att göra något av detta), inklusive säkerhetsfunktioner eller funktioner som (a) förhindrar eller begränsar kopiering eller annan användning av Innehåll eller (b) begränsar användningen av Tjänsten eller Innehållet

3) använda Tjänsten med automatiska medel (som robotar, botnät eller sökskrapor) förutom (a) offentliga sökmotorer, (b) med Cloocasts på förhand skriftliga tillstånd, eller c) vad som är tillåtet enligt gällande lag

4) samla in eller använda information som kan identifiera en person (till exempel samla in användarnamn), såvida det inte tillåts av personen i fråga eller under punkt tre (3) ovan
använda Tjänsten för att sprida oönskad reklam eller kommersiellt innehåll eller oönskade tiggarbrev eller massutskick (skräppost)

5) orsaka eller uppmana till felaktiga mätningar av genuint användarengagemang med Tjänsten, som att betala personer eller utlova belöningar för att öka en videos visningar, gilla-markeringar, ogilla-markeringar, eller att öka en kanals prenumerantantal, eller manipulera statistik på annat sätt

6) använda funktioner för att rapportera, flagga, klaga, bestrida eller överklaga på ett obehörigt sätt, som att göra ogrundade, förargliga eller bagatellartade rapporteringar
anordna tävlingar på eller via Tjänsten som inte följer Cloocasts policyer och riktlinjer för tävlingar

7) använda Tjänsten för att titta eller lyssna på Innehåll på sätt som inte är privat eller icke-kommersiellt (till exempel får du inte visa materialet offentligt från Tjänsten)

Bokning
Om en rättighet inte uttryckligen beviljas dig i detta Avtal förblir den i Cloocasts eller respektive rättighetsinnehavares ägo. Det innebär till exempel att din användning av Tjänsten inte ger dig någon immateriell äganderätt till Innehållet du använder (inklusive varumärken som används i eller visas i Tjänsten).

Ändringar av Tjänsten
Cloocast ändrar och arbetar kontinuerligt med att förbättra Tjänsten. Vi kan också behöva justera eller avsluta Tjänsten eller någon del av den för att göra prestanda- och säkerhetsförbättringar, ändra funktioner eller göra andra ändringar för att följa lagen eller förhindra olaglig aktivitet i eller obehörig användning av våra system. Vi överväger alltid och balanserar inverkan av sådana ändringar på användningen av Tjänsten. När så skäligen är möjligt förvarnar vi om viktiga ändringar i Tjänsten som kan ha negativ inverkan på användningen av Tjänsten. Det kan dock hända att vi behöver göra sådana ändringar utan någon förvarning, till exempel när vi behöver vidta åtgärder för att förbättra Tjänstens säkerhet och drift, förhindra obehörig användning eller för att följa gällande lagstiftning. Som användare av Tjänsten accepterar du driftpåverkan enligt ovan utan anspråk på ersättning eller kompensation.

Innehåll och uppförande

Ladda upp Innehåll
Om du har ett Cloocast-konto har du möjlighet att ladda upp och ner Innehåll på Tjänsten. Du kan använda det du skapar på Plattformen för att marknadsföra dina utbildningar. Om du väljer att lägga upp Innehåll på Tjänsten får du inte lägga upp Innehåll som inte följer detta Avtal eller gällande lag. Till exempel får Innehållet du lägger upp inte innehålla immaterialrättsskyddat material (t.ex. upphovsrättskyddat material) från tredje part såvida du inte har tillåtelse från parten eller på annat sätt har laglig rätt att göra så. Du är juridiskt ansvarig för Innehållet du lägger upp på Tjänsten.

Rättigheter som du beviljar
Du behåller all äganderätt till ditt Innehåll. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig. De som köper ditt material erhåller användarrättigheter. Vi kräver däremot att du beviljar vissa rättigheter till Cloocast och andra användare av Tjänsten, enligt vad som anges nedan.

Licensiera till Cloocast
Genom att lägga upp Innehåll på Tjänsten beviljar du Cloocast en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri och överlåtningsbar licens som får underlicensieras för användning av Innehållet (inklusive att återskapa, distribuera, modifiera, visa och framföra det) för syftet att driva, marknadsföra och förbättra Tjänsten.

Licensers varaktighet
Licenserna du beviljar fortsätter att gälla tills Innehållet tas bort, enligt vad som anges nedan. Licenserna upphör att gälla efter borttagning, förutom när driften av Tjänsten, användning av Innehållet som tilläts före borttagningen eller lagen kräver annat. När du tar bort Innehåll krävs det till exempel inte att Cloocast ska

(a) återkalla Innehåll som används av andra användare inom en begränsad offline-visningsfunktion i Tjänsten, eller

(b) ta bort kopior vi rimligen behöver behålla av juridiska skäl.

När du tar bort Innehåll
Du kan när som helst ta bort ditt Innehåll och ditt konto från Tjänsten. Du kan även göra en kopia av ditt Innehåll innan du tar bort det. Se till att ta bort Innehåll om du inte längre äger de rättigheter som krävs enligt dessa villkor.

När Cloocast tar bort Innehåll
Om vi har rimliga skäl att tro att något Innehåll bryter mot detta Avtal eller kan skada Cloocast, våra användare eller tredje parter, kan vi ta bort delar av eller allt sådant Innehåll. Vi meddelar dig om anledningen till vår åtgärd, såvida vi inte rimligen anser att det skulle:

(a) bryta mot lagen eller ett beslut från en brottsbekämpande myndighet eller på annat sätt riskera juridiskt ansvar för Cloocast eller våra Partner,

(b) äventyra en utredning eller integriteten hos eller driften av Tjänsten eller

(c) orsaka skada för våra användare, någon tredje part, Cloocast eller våra Partner. Du kan läsa mer om rapportering och åtgärder, inklusive hur man överklagar, på sidan om Felsökning i vårt Hjälpcenter.

Upphovsrättsskydd
Vi tillhandahåller information för att hjälpa upphovsrättsinnehavare att hantera sina immateriella rättigheter på internet i Cloocasts upphovsrättscenter. Om du anser att din upphovsrätt har kränkts på Tjänsten kan du anmäla det till oss.

Vi utreder anmälningar om påstådda intrång i upphovsrätten enligt processen i Cloocasts upphovsrättscenter. I enlighet med Cloocasts policyer kan kontoinnehavare med upprepade överträdelser stängas av från Tjänsten om lämpliga omständigheter föreligger.

Avstängning och uppsägning av konton

Uppsägning som görs av dig
Du kan sluta använda Tjänsten när som helst. Du kan stänga ner ditt Cloocast-konto genom att avsluta kontot och ta bort all data. Du har möjlighet att ladda ned en kopia av din data först.

Skäl för uppsägning och avstängning som görs av Cloocast
Cloocast kan stänga av eller säga upp din åtkomst eller ditt konto om

(a) du väsentligen eller upprepade gånger bryter mot Avtalet,

(b) vi tvingas till det för att följa juridiska krav eller domstolsbeslut eller

(c) vi har rimliga skäl att anse att det förekommit uppförande som orsakar skadeansvar eller skadar användare, annan tredje part, Cloocast eller våra Partner.

Uppsägning som görs av Cloocast vid ändringar av Tjänsten
Cloocast kan stänga av din åtkomst eller din kontoåtkomst till hela eller delar av Tjänsten om Cloocast rimligen anser att vårt tillhandahållande av Tjänsten till dig inte längre är kommersiellt rimligt.

Meddelande om Uppsägning eller Avstängning
Vi meddelar dig om anledningen till avstängningen eller uppsägningen som görs av Cloocast såvida vi inte anser att det skulle

(a) bryta mot lagen eller ett beslut från brottsbekämpande myndighet eller på annat sätt riskera juridiskt ansvar för Cloocast eller våra Partner,

(b) äventyra en utredning eller integriteten hos eller driften av Tjänsten eller

(c) skada användare, tredje part, Cloocast eller våra Partner. I de fall Cloocast säger upp din åtkomst för Ändringar av Tjänsten får du, i rimlig mån, tillräckligt med tid för att exportera ditt Innehåll från Tjänsten.

Effekter vid avstängning eller uppsägning av konto
Om ditt konto sägs upp eller din åtkomst till Tjänsten begränsas kan du fortsätta att använda vissa delar av Tjänsten (enbart visning till exempel) utan konto. Detta Avtal fortsätter då att gälla för sådan användning. Om du anser att ditt konto har sagts upp på felaktiga grunder kan du överklaga det i ett skriftligt brev till Cloocast på avtal@cloocast.se.

Andra juridiska villkor

Garanti
Vi tillhandahåller Tjänsten med rimlig omsorg och kunnighet.

Ansvarsfriskrivning
Enligt lag har konsumenter (privatpersoner) vissa rättigheter som inte kan uteslutas eller ändras av ett kontrakt. Detta Avtal innehåller ingenting som påverkar dina rättigheter som konsument. Förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal eller krävs enligt gällande lag ger inte Cloocast några specifika löften om den här Tjänsten. Vi ger till exempel inga löften om Innehållet som tillhandahålls genom Tjänsten, specifika funktioner i Tjänsten eller dess korrekthet, pålitlighet, tillgänglighet eller förmåga att uppfylla dina behov eller att något Innehåll du lägger upp blir tillgängligt eller kan lagras i Tjänsten.

Ansvarsbegränsning
Alla användare:Det finns inget i detta Avtal som har syftet att utesluta eller begränsa någon parts ansvar för dödsfall eller personskada, bedrägeri, felaktig framställning i bedrägligt syfte eller andra ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag tar Cloocast och dess Partner inte ansvar för:

– förluster som inte orsakats av Cloocast eller dess Partners brott mot detta Avtal
– förlust eller skada som inte, vid tidpunkten när detta Avtal upprättades mellan dig och Cloocast, var en rimligen förutsägbar konsekvens av Cloocast eller dess Partners brott mot detta Avtal
– innehåll som läggs upp av användare eller någon användares ärekränkande, stötande eller olagliga uppförande.

Endast företagsanvändare: Om du använder Tjänsten i ett syfte som har med handel, hantverk, yrke eller företagsverksamhet att göra (en ”Företagsanvändare”) gäller även följande ansvarsbegränsning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag:

Cloocast och dess Partner ansvarar inte för utebliven vinst, intäkter eller förlorad data, förlorade möjligheter eller förväntade besparingar, indirekta förluster eller följdförluster, eller skadestånd i avskräckande syfte (i samtliga fall vare sig sådana förluster kunde förutses eller inte).
Cloocast och dess Partners totala ansvar för anspråk som härrör från eller uppkommer i samband med Tjänsten är begränsat till det större av (a) intäktsbeloppet som Cloocast betalat till dig utifrån din användning av Tjänsten under tolv (12) månader före brottet och (b) 500 EUR, beroende på vilket som är högst.

Tredjepartslänkar
Tjänsten kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser och onlinetjänster som inte ägs eller kontrolleras av Cloocast. Cloocast har ingen kontroll över och tar inget ansvar för sådana webbplatser och onlinetjänster. Var aktsam om när du lämnar Tjänsten. Vi föreslår att du läser gällande villkor och sekretesspolicyer för varje tredjepartswebbplats och onlinetjänst du besöker och använder.

Särskilda villkor för dig som säljer onlinekurser och fysiska utbildningar

För dig som lägger upp onlinekurser och fysiska utbildningar till försäljning via Cloocast´s plattform gäller detta Avtal i kombination med våra användarvillkor samt vår personuppgiftspolicy

Tillämpning
Detta Avtal gäller från att du registrerat dig som kund (nedan kallad Kunden) på Cloocast AB´s tjänsteplattform (nedan kallad Tjänsten) jämte våra användarvillkor och personuppgiftspolicy.
Genom att Kunden registrerar sig bekräftar Kunden att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till ovan nämnda dokument.

Cloocast´s åtagande och syfte
Cloocast´s åtagande består av att tillhandahålla Kunden Tjänsten som möjliggör försäljning och bokning av Kundens onlinekurser och fysiska utbildningar.

Kundens åtagande och syfte
Kunden laddar upp och publicerar onlinekurser och fysiska utbildningar som syftar till att dels tillhandahålla Kundens kund (nedan kallad Slutkunden) en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.
Kunden har skyldighet att efter såld onlinekurs tillhandahålla Slutkunden fri streaming under två (2) kalenderår eller tills utbildningen ersätts av en uppdaterad version. Om Kunden avslutar samarbetet och användandet av Tjänsten på Cloocast kvarstår alltså det avtalade åtagandet gentemot Slutkund som betalt för onlinekursen.  

Betalningsvillkor

När du genererar försäljning av onlinekursen på Cloocast drar vi av 20% av försäljningsvärdet + 10 Sek per köptransaktion.

Betalningsvillkor
Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Väljer Kunden fakturabetalning tar Cloocast ut 25 Sek i fakturaavgift på ordinarie faktura. Vid Swish-betalning utgår en avgift om 5 kr/transaktion.
Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.
Om Kunden inte reglerar sina skulder till Cloocast anses det efter 2 påminnelseperioder om 7 dagar vara en uppsägning och kontot och all data avpubliceras och läggs i karantän i en (1) mån innan det helt raderas från Tjänsten.

Behandling av personuppgifter
Som en följd av att Kunden registrerar sig och tar del av den Tjänsten, kommer Cloocast AB att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att Cloocast ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Cookies
Avseende Cloocast användning av cookies hänvisas till personuppgiftspolicyn. Läs om Cookies här.

Om det här Avtalet

Modifiering av Avtalet
Vi kan göra ändringar i Avtalet för att till exempel spegla ändringar i Tjänsten eller av juridiska skäl eller säkerhetsskäl. Cloocast ger rimlig förvarning om väsentliga ändringar i detta Avtal och möjligheten att granska dessa ändringar. Ändringar som berör nya funktioner i Tjänsten eller ändringar av juridiska skäl kan dock träda i kraft omedelbart. Ändringar gäller från och med tillämpningen. Om du inte samtycker till de ändrade villkoren ska du ta bort allt Innehåll du lagt upp på och avsluta ditt konto.

Fortsättning av Avtalet
Om din användning av Tjänsten avslutas fortsätter följande villkor i detta Avtal att gälla för dig: ”Övriga juridiska villkor”, ”Om det här Avtalet”. Dessutom fortsätter de licenser du beviljat att gälla i begränsade fall enligt vad som anges under ”Licensers varaktighet”.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Om det visar sig att ett visst villkor i detta Avtal inte är verkställbart kommer det inte att påverka några andra villkor.

Överlåtelse
Cloocast kan överlåta hela eller delar av detta Avtal till en Partner, eller till en tredje part om Cloocast säljs.

Icke-avstående
Om du inte följer detta Avtal och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (till exempel rätten att vidta åtgärder i framtiden).

Tillämplig lagstiftning
Om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet regleras detta Avtal och din relation till Cloocast enligt detta Avtal av lagarna i landet där du är bosatt, och rättsliga förfaranden kan inledas i lokal domstol.

Gäller från och med 22 mars 2020.